Закладу дошкільної освіти  дитячого садка «Ромашка» в селі Борове

(Нова редакція)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти дитячий садок «Ромашка» в селі Борове(далі заклад освіти) є правонаступником дошкільного навчального закладу дитячого садка «Ромашка» в селі Борове створеного на підставі рішення Борівської сільської ради від 12.10.2012 №336.

Скорочена назва закладу дошкільної освіти: ЗДО «Ромашка».

1.2. Юридична адреса закладу дошкільної освіти дитячого садка «Ромашка»: Рівненська обл., Зарічненський р-н., с. Борове, вул. Шкільна 9, 34061.

1.3. Засновник закладу освіти є Борівська сільська рада, яка здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією    України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад (далі – Положення), Базовим компонентом дошкільної освіти   та  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлення дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних завдань  дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням та даним статутом.

1.8. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними

 1.11. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно- розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.12. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад освіти розрахований на 40 (сорок) місць

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими  (одновіковими, різновіковими) ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

2.3. У закладі освіти можуть функціонувати групи з короткотривалим(3 години) і довготривалим(9 годин) перебуванням дітей.

2.4. В закладі освіти виховується 2 групи з денним режимом перебування.

2.5. Наповнюваність груп становить до 20 осіб.

2.6. Для зарахування дитини у заклад освіти необхідно пред’явити:

 • Заяву батьків або осіб, які їх замінюють.
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що  дитина може відвідувати заклад освіти.
 • довідка про епідеміологічне оточення,
 • свідоцтво про народження дитини.

 2.7. За  дитиною  зберігається  місце  у закладі освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також в літній період..

 2.8. Відрахування   дітей   із   закладу освіти може здійснюватись:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в закладі освіти цього типу;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх  замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;

якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше 2-х місяців.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: з 8 год 30 хв до 17 год 30 хв.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

4.1. Навчальний рік у закладі освіти  починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Освітній процес  проводиться українською мовою.

4.3. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  оздоровчий період.

4.4. План роботи закладу освіти схвалюється  педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу освіти.

4.5. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

4.6. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється підприємствами, підприємцями, іншими установами відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил.

5.2. У закладі освіти встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу освіти.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється Борівською дільничою лікарнею на безоплатній основі на підставі наказу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі освіти є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

 7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу: подяка, грамота, грошові винагороди.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

 7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 •  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 •   своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку;
 •   своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
 •   слідкувати за станом здоров’я дитини;
 •   інші права, що не суперечать законодавству України.

 7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу директором закладу освіти.

 • Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
 • Працівники закладу освіти у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення проходять періодичні медичні огляди.
 • Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракт) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом освіти здійснюється його засновником Борівською сільською радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із Борівською сільською радою;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадським організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради, є директор закладу освіти.  

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі освіти та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення_ загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.5. У період між загальними зборами, кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради закладу освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу освіти, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

8.6. У закладі освіти може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу освіти. Члени піклувальноі ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальноі ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі освіти;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу освіти;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу освіти;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом освіти;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

9.1. Відповідно до рішення Борівської сільської ради №336 від 12.10.2012 року закладу освіти передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики, (інші матеріальні цінності).

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.

10.1. Джерелами фінансування закладу освіти є:

 • Кошти засновника – Борівської сільської ради;
 • Кошти відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • кошти батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Заклад освіти за погодженням із засновником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати а оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади освіти.

10.5. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється, бухгалтерією сільської ради.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є державна атестація, шо проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу, дошкільної освіти здійснюється районним відділом освіти Зарічнекської райдержадміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом встановлює Борівська сільська рада.

Директор закладу              ________________          Калюта В.В.